Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
6542 1620 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vianezavisan nezavisan

November 17 2017

Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka vianezavisan nezavisan
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viakonwalia konwalia

November 16 2017

2771 d40a 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
5240 bf4c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialouve louve
Wiem, chciałabyś wreszcie przeżyć więcej. Chciałabyś przeżyć więcej, chociaż przeczy serce.
Reposted fromorchis orchis vianezavisan nezavisan
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol vianezavisan nezavisan
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianezavisan nezavisan
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove vianiewiastqa niewiastqa
7100 9db9 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
9083 ee78 390
Reposted fromoll oll viaToshi Toshi
2156 c140 390
Reposted fromMiziou Miziou viaToshi Toshi

November 14 2017

2770 4faa 390
Reposted frombruxa bruxa viamefir mefir
0814 34ae 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl